Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Wydawnictwa Niebo na Ziemi, dostępny pod adresem internetowym https://rafalwerezynski.pl/sklep, prowadzony jest przez Rafała Wereżyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyńki. Spółka Cywilna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252773098, REGON 381973612.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyński. Spółka Cywilna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252773098, REGON 381973612
 2. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Pośrednik – osoba prawna działająca w porozumieniu ze Sprzedawcą w celu efektywnego wykonania Umowy Sprzedaży.
  1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://rafalwerezynski.pl/sklep
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępne w sklepie materiały będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie materiały w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki, nagrania webinarów i medytacji), będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Produkt fizyczny – dostępne w sklepie materiały w formie fizycznej (np. książki), będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Sklep – sklep internetowy, w którym Klient może nabyć oferowane przez Sprzedawcę Produkty.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Umowa o dostarczaniu treści cyfrowej – umowa sprzedaży Produktu elektronicznego (np. e-booka, audiobooka, kursu online) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Siedziba Sprzedawcy: ul. Piekarska 6 / 24, 00-264 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@rafalwerezynski.pl (faktury, płatności, reklamacje dotyczące Produktów elektronicznych).
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w niniejszym paragrafie.
 4. W przypadku zwrotów i reklamacji Produktu fizycznego adresem kontaktowym jest adres firmy IMKER zajmującej się wysyłką książek w imieniu M. Wereżyńska i R. Wereżyński S.C.:
  IMKER Sp. z o.o.
  ul. Szczebrzeska 55a
  22-400 Zamość

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać w Sklepie Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia wraz z adresem, potrzebnych do wystawienia faktury imiennej; jeśli potrzebna jest faktura na firmę należy zaznaczyć odpowiednią opcję oraz wpisać dane do faktury wraz z NIPEM,
 3. W razie zakupu książki papierowej wybrać metodę wysyłki.
 4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Produkt:
  a) Płatności elektroniczne
  b) BLIK

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo BLIK, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Czas realizacji zamówienia i początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wpłynięcia wpłaty za Produkt na rachunek bankowy Sprzedawcy. Produkt elektroniczny (np. e-book, nagranie z kursu) będzie dostarczony do Klienta w dniu otrzymania wpłaty lub następnego dnia, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5. Produkt fizyczny będzie wysłany w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu fizycznego:
  – przesyłka do paczkomatu inPost
  – przesyłka pocztowa (Pocztex)
  – przesyłka kurierska (DPD/Fedex)
 6. W razie nabycia przez Klienta Produktu elektronicznego lub Produktu fizycznego w formie przedsprzedaży, wysyłka Produktu następuję w terminie określonym w sklepie dla danego Produktu.
 7. W przypadku nieotrzymania dostępu do Produktu elektronicznego bez zbędnej zwłoki po dokonaniu płatności Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację (patrz § 11). Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Klientowi Produktu po zgłoszonej reklamacji Klient może odstąpić od umowy. W przypadku nieotrzymania Produktu elektronicznego nabywanego w formie przedsprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia określonego w sklepie na wysyłkę Produktu w formie przedsprzedaży Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację (patrz § 11). Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Klientowi Produktu po zgłoszonej reklamacji Klient może odstąpić od umowy.
 8. W przypadku nieotrzymania Produktu fizycznego w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania płatności (z zastrzeżeniem § 8 pkt 5), Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację (patrz § 11). W przypadku nieotrzymania Produktu nabywanego w formie przedsprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia określonego w sklepie na wysyłkę Produktu w formie przedsprzedaży Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację (patrz § 11).
 9. Linki do ebooka i nagrań będą aktywne przez ograniczoną ilość czasu, dlatego zaleca się niezwłoczne zapisanie ebooka lub nagrań na nośniku pamięci przez Klienta, nie później niż w ciągu 30 dni od dokonania zakupu. Klient ponosi ryzyko niezapisania ebooka lub nagrań na odrębnym nośniku pamięci w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do ich pobrania.

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Przedsiębiorca odpowiada za:
  – niedostarczenie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej;
  – brak zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową, który istnieje w momencie dostawy i ujawnia się w okresie następującym po dostawie, który nie może być krótszy niż dwa lata. Jeżeli brak zgodności ujawnia się w ciągu pierwszego roku, Klient nie musi dowodzić, że istniał on w momencie dostawy.
 2. Zgodność treści cyfrowych w Sklepie Sprzedawcy z umową oznacza, że
  – spełniają one warunki przewidziane w umowie w odniesieniu do opisu, ilości i jakości, a także innych cech, takich jak funkcjonalność i kompatybilność
  – nadają się do celu uzgodnionego w toku procesu zawierania umowy
  – nadają się do celów, do których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowych lub usług cyfrowych tego samego rodzaju
  – mają takie cechy i inne funkcje działania (w tym w odniesieniu do funkcjonalności i kompatybilności), których Klient może zasadnie oczekiwać
  – są zgodne z wersjami próbnymi lub zapowiedziami udostępnionymi przed zawarciem umowy.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy i zwroty Produktu elektronicznego

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że nie wykona płatności z zastrzeżeniem par. 9 pkt. 4.
 2. Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (tzn. zamawia e-booka lub nagrania i od razu decyduje się na ich pobranie, nie czekając 14 dni na zmianę decyzji);
 3. Zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Innymi słowy: po wykupieniu produktów elektronicznych w Sklepie i automatycznym otrzymaniu dostępu do nich, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu z zastrzeżeniem par. 9 pkt. 4.
 4. W związku z implementacją w polskim prawie Dyrektywy Towarowej i Dyrektywy Cyfrowej Unii Europejskiej Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej po jej otrzymaniu, jeśli:
  – nie otrzymał Produktu elektronicznego bezzwłocznie lub w uzgodnionym terminie (na przykład w późniejszym terminie uzgodnionym przy Przedsprzedaży), a także po wezwaniu Sprzedawcy do jego dostarczenia;
  – jeśli Produkt elektroniczny nie jest zgodny z umową (np. wadliwy), a Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową pomimo wezwania lub nie obniżył proporcjonalnie ceny.
 5. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie koszty.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy i zwroty Produktu fizycznego

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 287), Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu 14 rozpoczyna się od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 3. Zwrot towaru ze sklepu internetowego można dokonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:
  IMKER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Szczebrzeska 55a
  22-400 Zamość
  Towary odsyłane w ramach procedury zwrotu należy również wysyłać na powyższy adres.
 4. W przypadku wykonania przez Klienta przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a tym samym nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych.
 5. W takim przypadku, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją upoważnionej przez niego osobie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient zobowiązany jest ponieść tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 12 Licencja na korzystanie z produktów elektronicznych

 1. Każdy ebook i nagranie oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym są objęte przewidzianą tym prawem ochroną. 
 2. Sprzedawca sprzedając ebooka lub nagranie udziela Klientowi licencji na korzystanie z nich na czas nieokreślony.
 3. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka lub nagrania umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta dla własnego użytku osobistego.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do:
  – rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka lub nagrania ani ich fragmentów, zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych;
  – kopiowania ebooka lub nagrania w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego;
  – dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka lub nagrania, w tym usuwania błędów.
 5. Klient, który zakupił ebooka lub nagranie, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z nich. 

§ 13 Reklamacje dotyczące Produktu elektronicznego

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku Produktu elektronicznego Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej info@rafalwerezynski.pl z dopiskiem „Reklamacja dot. Produktów elektronicznych” w przypadku problemów z pobraniem zamówionego ebooka czy nagrania lub ich otwarciem, w szczególności, gdy:
  – pobrany plik zawierający ebooka okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  – pobrany plik mp3 nie daje się otworzyć;
  – w terminie 48 godzin od momentu zapłaty Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej linków umożliwiających pobranie ebooka lub nagrania.
 3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 4. Sprzedawca zrobi dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację niezwłocznie (najczęściej 1-2 dni; najpóźniej w terminie 14 dni) i w razie jej pozytywnego rozpatrzenia – wysłać Klientowi linki do ebooka lub nagrań audio na wskazany przez niego adres emailowy w ciągu 48 godzin od dnia rozpatrzenia Reklamacji, z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej.
 5. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu, w którym linki umożliwiające pobranie ebooka lub nagrania winny zostać zgodnie z Regulaminem dostarczone Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.  
 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 14 Reklamacje dotyczące Produktu fizycznego

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Istota wady fizycznej w tym przypadku polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  – nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  – nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając odpowiednią próbkę lub wzór,
  – została Klientowi wydana w stanie niezupełnym/wybrakowanym.
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację drogą pocztową na adres:
  IMKER spółka z o.o.
  ul. Szczebrzeska 55a
  22-400 Zamość
  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy również wysyłać na powyższy adres.
 4. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 5. Jeżeli Produkt fizyczny został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien sporządzić protokół szkody i zrobić zdjęcia. Jeśli Klient zauważy uszkodzą paczkę w chwili doręczenia, to powinien poinformować od razu kuriera. Następnie może wysłać protokół szkody wraz ze zdjęciami na adres wskazany w pkt 3 lub wysłać je na adres: info@rafalwerezynski.pl abyśmy mogli skutecznie złożyć reklamację u przewoźnika za uszkodzenie podczas transportu
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
 7. W przypadku Produktu fizycznego Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu dostawy towaru do Klienta, nie podlegają rozpatrzeniu.
 8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (informacje na temat innych produktów sprzedawcy).
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) Pośrednik obsługujący oprogramowanie do sprzedaży (wordpress.org)
  b) Pośrednik obsługujący internetowy system fakturowania (Fakturownia Spółka z o.o.);
  c) Pośrednik obsługujący wysyłkę Produktu fizycznego, czyli książki w formie papierowej, a także procedurę zwrotów i reklamacji (Imker Spółka z o.o.)
  d) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Pośrednikowi obsługującemu płatności elektroniczne (mBank), umożliwiając zapłatę za Produkt w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dokładne informacje o przetwarzaniu danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

§ 16 Prawa i obowiązki w razie rozwiązania umowy o dostarczaniu treści cyfrowych

 1. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży Sprzedawca wypełnia obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążące na nich na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Pod pewnymi warunkami Sprzedawca:
  – powstrzyma się od wykorzystywania treści innych niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej;
  – zezwala Klientowi na nieodpłatne odzyskanie takich treści w rozsądnym terminie, nie czyniąc mu w tym względzie przeszkód.

2. Po rozwiązaniu umowy Klient powstrzyma się od korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą aktualizowane na tej stronie z podaniem daty ostatniej aktualizacji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2023 r.