KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH (RODO)

 1. Administratorem Danych osobowych jest: Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyński. Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Piekarska 6 / 24, NIP: 5252773098 , REGON: 381973612.
 2. Dane kontaktowe osoby nadzorującej przetwarzanie danych osobowych: rafal@niebonaziemi.org
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi szkolenia lub webinaru oraz udostępnienia materiałów szkoleniowych i innych produktów elektronicznych (np. nagrań medytacji lub plików ebooka) na podstawie akceptacji polityki prywatności i dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1,(RODO).
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz: Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyński. Spółka cywilna tj.: obsługującym systemy informatyczne i oprogramowanie do sprzedaży oraz usługi biurowe i finansowo-księgowe.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 6. 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Maria Wereżyńska i Rafał Wereżyński. Spółka cywilna:
  – przez okres 4 lat w przypadku danych podanych w celu zapisania się na szkolenie i/lub uzyskania materiałów szkoleniowych, nagrań z medytacji, czy plików ebooka.
  – przez czas nieokreślony w razie wymiany korespondencji na email: info@rafalwerezynski.pl lub rafal@niebonaziemi.org
  – przez czas nieokreślony w zakresie rejestracji głosu utrwalonego na nagraniach;
  – przez 6 lat w zakresie sprawozdawczości finansowej lub
  – do czasu cofnięcia zgody, lub
  – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  6.2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  – art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO – na podstawie wydanej przez Państwa zgody;
  – art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
  art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

  6.3. Pani/Pana dane osobowe zawierają następujące kategorie danych:
  – dane ogólne (imię, nazwisko);
  – dane adresowe (e-mail, adres zamieszkania i/lub adres siedziby firmy i telefon);
  – jeśli dotyczy: dane finansowe (numer rachunku bankowego);
  – jeśli dotyczy: głos utrwalany podczas szkolenia.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych w związku z udzieloną zgodą. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.